top of page
image_123650291.JPG

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki określają zasady zakupu usługi.


Właścicielem "Obrotowej Foto budki 360" jest Michał Pokładnik, zamieszkały w Pszczyna 43-200 ul. Myśliwska 7a.

 
§2 OFERTA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

W ramach usługi wykonawca zobowiązuje się do:

 1.  Dostarczenie przez Wykonawcę urządzenia oraz rozstawienie i przygotowanie sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce;

 2.  Udostępnienie sprzętu uczestnikom imprezy zgodnie z zawartą umową;;

 3.  Obsługa sprzętu podczas imprezy.

 

W ramach świadczenia usługi
Wykonawca oferuje:
 

 

 1.  Nielimitowaną ilość nagrań/zdjęć w trakcie trwania usługi;

 2.  Obsługę sprzętu przez animatora;

 3.  Gadżety i akcesoria;

 4.  Oświetlenie niezbędne do wykonania nagrań/zdjęć;

 5.  Galerię online zabezpieczoną hasłem dostępną przez rok od dnia imprezy;

 6.  Dojazd (w przypadku gdy odległość do miejsca imprezy przekracza limit darmowych kilometrów naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem).

 

§3 TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z ustalonym terminem. Wykonawca pojawia się na miejscu realizacji usługi z wyprzedzeniem, tak aby przygotować sprzęt i rozpocząć realizację usługi o ustalonej godzinie.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z realizacją wynikłe z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia terminowości realizacji zlecenia.

 


§4 PRAWO WŁASNOŚCI

Wszelkie przedmioty (akcesoria) udostępnione przez Wykonawcę w celu wykonania usługi podczas imprezy stanowią jego własność lub własność podwykonawców i podlegają zwrotowi Wykonawcy lub ustalonym podwykonawcom natychmiast po zakończeniu imprezy.

 


§5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:
 

 1.  Udzielania wszelkich informacji koniecznych do realizacji usługi,

 2.  Bieżącego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach wpływających na wykonanie usługi,

 3.  Terminowego regulowania należności,

 4.  Zapewnienia wolnej powierzchni w miejscu zadaszonym o wymiarach minimum 3 x 3m;

 5.  Zapewniania dostępu do gniazda 230 V (standardowe).


§6 WIZERUNEK & PUBLIKACJA NAGRAŃ

Zamawiający ma obowiązek uzyskać stosowne zgody na utrwalenie wizerunku/głosu osób korzystających zamawianego urządzenia podczas sesji oraz na opublikowanie zdjęć/nagrań w galerii on-line, która na życzenie zamawiającego może zostać zabezpieczona hasłem (chyba że Zamawiający zastrzeże, aby zdjęcia z imprezy nie były udostępniane)..

 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, publikacje, rozpowszechnianie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celu zarobkowym lub innym, a w szczególności publikacje na portalach społecznościowych.

 

Użytkownik poprzez korzystanie z urządzenia oświadcza, że posiada świadomość wyrażenia powyższych zgód, a w przyszłości nie będzie rościł żadnych praw wobec Wynajmującego z tytułu udzielenia niniejszej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta przez Użytkownika, jedynie przez pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody następuje po upływie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia przez Wynajmującego.


Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie linku do galerii wraz z hasłem przez Zamawiającego lub inne osoby, który otrzymały dostęp do galerii od Zamawiającego lub od osób uczestniczących w imprezie.
 


§7 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1.  Przed skorzystaniem z urządzenia należy odstawić jedzenie i napoje.

 2.  Nie należy skakać, kopać, przesuwać, popychać, ani opierać się o urządzenie.

 3.  Nie należy również opierać się, siadać, przesuwać, deptać, przesuwać innych elementów należących do stanowiska pracy urządzenia..

 4.  Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone wskutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia w czasie trwania wynajmu, w tym również za braki gadżetów po zakończeniu najmu. Wynajmujący ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami braku gadżetów oraz zniszczeń powstałych w trakcie imprezy.

 5.  Wynajmujący nie udziela gwarancji, że korzystanie z Usługi przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw zwłaszcza z przyczyn nie zależnych od Wynajmującego (np. przerwa w dostawie prądu).

 6.  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich ponoszą ich rodzice, opiekunowie lub sam Zamawiający.

 7.  Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności za osoby korzystające z usługi.

 8.  Wykonawca ma prawo odmówienia skorzystania z urządzenia osobom nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie, niestosującym się do próśb i poleceń obsługi, niszczącym sprzęt oraz zachowującym się w sposób uniemożliwiający bezpiecznie korzystanie ze sprzętu.

 

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy, w tym Strony internetowej, fanpage’u na Facebook’u, a także materiałach marketingowych usługodawcy (Użytkownik może wnieść sprzeciw).

 

Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.


Administratorem Danych osobowych jest Michał Pokładnik, zamieszkały w Pszczyna 43-200 ul. Myśliwska 7a.


W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Usługodawca przetwarza je, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez niego danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych.
Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 


§9 REKLAMACJE


Usługobiorcy przysługuje prawa złożenia reklamacji  w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:


imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
datę zawarcia Umowy najmu stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji , o sposobie jej załatwienia.
 


§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023


Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Ogólnych zasad.

Zmiany nie dotyczą umów już zawartych w trybie niniejszych Ogólnych Zasad .


We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.


Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

bottom of page